Groots in groen-, grond- en waterwerken

Ervaren, allround aannemer voor de vakkundige uitvoering van projecten vanuit vakmanschap, vanaf land of water.

“We zijn continu op zoek naar mogelijkheden die bijdragen aan een duurzamere wereld”

ACTIEF DUURZAAMHEIDSBELEID

We vinden het belangrijk om binnen ons bedrijf en in de keten continu te zoeken naar mogelijkheden die bijdragen aan een duurzamere wereld. We hanteren de CO₂-Prestatieladder om onze ambitie om actief CO₂ te reduceren ook te gaan realiseren. Het is voor ons een hulpmiddel bij het permanent zoeken naar manieren voor het terugdringen van de uitstoot als gevolg van onze bedrijfsvoering en projecten. Er worden doelstellingen bepaald, maatregelen genomen, periodieke controles uitgevoerd en rapportages opgesteld omtrent de voortgang van de reductie. Geheel passend bij de gestelde eisen voor niveau 5 waarvoor we gecertificeerd zijn.

INZICHT

We hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de energiestromen gasverbruik, brandstofverbruik en elektraverbruik. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en vast te leggen in een footprint en voortgangsrapportages.

REDUCTIE

Om onze CO₂-uitstoot effectief te reduceren hebben we CO₂-reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen opgesteld. De doelstellingen betreffen in het kort enerzijds 5% CO₂-reductie in 2017 ten opzichte van 2013 (scope 1 & 2) en anderzijds 1% CO₂-reductie in 2017 ten opzichte van 2013 (scope 3 – keten). Een uitgebreide omschrijving van zowel de bepaalde doelstellingen als de voorgenomen maatregelen is opgenomen in de onderliggende documenten die staan opgesomd bij de menutab downloads.

COMMUNICATIE

Elk half jaar communiceren we publiekelijk over ons energiereductiebeleid met betrekking tot het inzicht, de voortgang in reductie en participatie in een project. In onze berichtgevingen staan we uitgebreid stil bij de relevante wetenswaardigheden.

PARTICIPATIE

We nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector en ook daarbuiten. Zie voor meer informatie hieromtrent www.cumela.nl. Aanvullende algemene wetenswaardigheden over de CO₂-Prestatieladder staan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl). En de diverse documenten behorende bij het CO₂-reductiebeleid van Van Rijn Service staan weergegeven bij de menutab downloads.

PROJECTEN

Ook op projectmatige basis willen onze CO₂-uitstoot reduceren. Zo is in 2013 het project Elsenhove in Amstelveen met gunningsvoordeel ten behoeve van de CO₂-prestatieladder aangenomen. Door het project sneller af te ronden dan gepland en te focussen op zuiniger gebruik van machines en het carpoolen naar de projectlocatie, is in het project 46% minder CO₂ verbruikt dan van tevoren was begroot. Een flink verschil, wat ons bewust maakt van de mogelijkheden om CO₂-uitstoot te reduceren.